Občania

Čo je spoločenská hodnota drevín?

Spoločenská hodnota dreviny vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu príslušného jedinca. Prihliada na jedinečnosť dreviny a rozsah mimoprodukčných funkcií na konkrétnom stanovišti.

Spoločenská hodnota sa uplatňuje na určenie hodnoty drevín rastúcich mimo územia lesného pôdneho fondu.

Vstupnými údajmi na určenie spoločenskej hodnoty stromu sú taxonomické a dendrometrické parametre. Uvádza sa vedecký názov dreviny zložený z rodového mena a druhového mena.

Podľa vyhlášky 170/2021 Z. z. sú základné kritériá na stanovenie spoločenskej hodnoty – zaradenie dreviny do skupiny podľa typu olistenia, vzrast, pôvod a relatívne dosiahnuteľný vek.

Na základe príslušnosti jedinca k skupine drevín (príloha č. 36 vyhlášky 170/2021 Z. z.), jeho výšky, resp. obvodu kmeňa vo výške 1,3 m sa určí spoločenská hodnota stromu, ktorá sa podľa okolností môže upraviť prirážkovým indexom.

Prirážkový index zohľadňuje zdravotný stav, predpokladanú dĺžku života, lokalizáciu a pôvod dreviny, stupeň ochrany aj taxonomickú vzácnosť. Hodnoty prirážkových indexov sú uvedené ako príloha č. 38 vyhlášky 170/2021 Z. z. Podľa uplatneného prirážkového indexu sa spoločenská hodnota dreviny môže zvýšiť alebo znížiť. V prípade, že sa jedná o chránený druh sa ku spoločenskej hodnote pripočíta spoločenská hodnota chránenej rastliny podľa prílohy č. 4 vyhlášky 170/2021 Z .z. a tá sa násobí trojnásobne, ak sa drevina nachádza v chránenom územmí II. a vyššieho stupňa ochrany.

Ocenenie drevín pre špeciálne účely (napr. správne alebo trestné konanie) vykonávajú znalci v príslušnom odbore a odvetví. Pri oceňovaní sa okrem spoločenskej hodnoty môžu stanoviť náklady na založenie náhradnej výsadby, resp. náklady, ktoré boli vynaložené na starostlivosť a údržbu dreviny do času, keď je drevina oceňovaná. Môže sa stanoviť aj cena dreva, ktoré drevina vyprodukovala.

Zdroj: Arboristický štandard „Hodnotenie stavu stromov“ Prevzaté a aktualizované.

Výrub drevín

Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce)

Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1 alebo na stránkach obce prípadne okresného úradu odboru životného prostredia.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti (§ 17 ods. 7 vyhlášky):

  1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
  2. katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
  3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva znájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
  4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
  5. odôvodnenie žiadosti.

Zdroj: Obce a ochrana prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky)Užitočné odkazy

Kontakty na Odbory starostlivosti o životné prostredie nájdete na: Odbory starostlivosti o ŽP (bývalé obvodné úrady životného prostredia)

Článok Výrub drevín pri výstavbe a problematika stanovenia spol. hodnoty drevín z pohľadu praxe (užitočné, aj keď odkazuje na zrušenú vyhlášku)