Reklamačný poriadok

(Neoddeliteľná súčasť Všeobecných obchodných podmienok)

Predávajúci ITAP, s.r.o. so sídlom Žihárec 79, 925 83, Žihárec, IČO: 47842504, Zápis v OR: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, Vložka 34789/T, (ďalej len „Predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho.

Každý Kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, je povinný sa s týmto Reklamačným poriadkom ako aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámiť ešte pred objednaním tovaru.

Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne (uzavretím kúpnej zmluvy) a prevzatím tovaru/produktu alebo služby, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov uvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach. Ak vo Všeobecných obchodných podmienkach pojem definovaný nie je, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, za okamih prevzatia tovaru/produktu alebo služby spotrebiteľom je okamih prevzatia tovaru/produktu alebo služby spotrebiteľom od predávajúceho resp. od prepravcu.

Ak je kupujúcim podnikateľ, za okamih prevzatia tovaru/produktu alebo služby podnikateľom je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu.

1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov pre kupujúceho spotrebiteľa podľa zákona č. 40/1964 – Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v platnom znení s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. Ak ide o použitý tovar/produkt, je záručná doba 12 mesiacov. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ a tovar/produkt alebo službu kupuje pre účely svojej podnikateľskej činnosti, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu alebo dodávateľa v súlade s § 429 Obchodného zákonníka.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru/produktu alebo služby kupujúcim.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Predávajúci vystavuje kupujúcemu faktúru za tovar/produkt alebo službu, ktorá je zároveň záručným listom na tovar/produkt alebo službu so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky – najmä názov tovaru/produktu alebo služby, cena, množstvo, dĺžka záruky, sériové číslo).

Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Predávaný tovar/produkt/služba musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar/produkt pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru/produktu v záručnej dobe.

Ak má tovar/produkt vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne kupujúceho upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil. Pri tovare/produkte predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar/produkt prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. V prípade výmeny tovaru/produktu za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar/produkt. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru/produktu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar/produkt mohol riadne užívať ako tovar/produkt bez vady, má kupujci právo na výmenu tovaru/produktu, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar/produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru/produktu.

Kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru /produktu len za taký tovar/produkt, ktorý je značkou, typom, prevedením a pod. zhodný s pôvodne odovzdaným tovarom/produktom. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval chyby, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru/produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitý tovar/produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru/produktu kupujúcim.

3. REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovať je možné len tovar/produkt alebo službu, ktoré boli zakúpené u predávajúceho a ktoré sú vlastníctvom kupujúceho.

Pred prvým použitím kúpeného tovaru/produktu je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru/produktu vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru/produktu, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru/produktu si tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list ak bol vydaný, manuál, alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru/produktu).

Pri osobnom odbere tovaru/produktu je kupujúci povinný tovar/produkt skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru/produktu, alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru/produktu, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

V prípade, že tovar/produkt odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru/produktu.

Záruka sa nevzťahuje aj na tovar/produkt a vady tovaru/produktu, ak :

– ak bola vykonaná neodborná inštalácia, zaobchádzanie, obsluha alebo bola zanedbaná starostlivosť o tovar/produkt
– ak došlo k poškodeniu tovaru/produktu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, predpismi a normami jednotlivých výrobcov tovaru/produktu alebo bezpečnostnými predpismi

– ak bol prevedený nekvalifikovaný zásah alebo zmena parametrov tovaru/produktu

– ak kupujúci tovar/produkt upravoval (náter, ohýbanie a pod.) a v dôsledku tejto úpravy vznikla chyba
– ak bol tovar/produkt poškodený nehodou, prírodnými živlami, zásahom vyššej moci

4.VYBAVENIE REKLAMÁCIE SPOTREBITEĽA

Spotrebiteľ má právo pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru/produktu alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.

Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru/produktu, právo na výmenu chybného tovaru/produktu alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Spôsob vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci upozorní kupujúceho na nevhodnosť voľby a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak kupujúci spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar/produkt pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru/produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar/produkt na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

Ak bola reklamácia tovaru/produktu v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru/produktu za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Ak predávajúci pri predaji tovaru/produktu ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru/produktu bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom/produktom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru/produktu, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare/produkte objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru/produktu, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom/produktom je povinný vrátiť aj tovar/produkt prijatý ako dar.

5.VYBAVENIE REKLAMÁCIE PODNIKATEĽA

Ak je kupujúcim podnikateľom, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar/produkt opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru/produktu. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar/produktu vymeniť za tovar/produkt s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru/produktu v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru/produktu za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

6.AKO A KDE UPLATNIŤ REKLAMÁCIU

Reklamáciu je možné uplatniť v prevádzke predávajúceho alebo ho môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho.

ADRESA PREVÁDZKY:

ITAP s.r.o.

Žihárec 79,

925 83 Žihárec

e-mail: info@shd.sk

Spolu s reklamovaným tovarom (musí byť s kompletným príslušenstvom), je potrebné zaslať kópiu dokladu o zakúpení, popr. Záručný list, ak bol vydaný, spolu s popisom vady (odporúčame vyplniť Reklamačný protokol) .

Za deň uplatnenia nároku na reklamáciu sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru/produktu predávajúcim.

O reklamácii predávajúci rozhodne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za tovar/produkt.

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď písomné potvrdenie o dátume uplatnenia reklamácie ako aj o jej obsahu. Písomný doklad o vybavení reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade uznanej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.08.2022 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar/produkt alebo službu.