Spoločenská hodnota drevín - Kalkulačka

Výhláška 24/2003, Zákon 543/2002 Neaktuálna

Prihlásenie pre užívateľov

Ste nový používateľ?
Zaregistrujte sa.
Registrácia
Kopírovať
Kopírovať
cm
cm
cm
cm
m2
cm
cm

Prirážkové indexy

Poškodenie
Nepriaznivý vplyv
viac
ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov
viac
ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
Vek (automaticky)
Pozitívne
viac
ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov, alebo ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov, alebo ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta
Ochranárske
viac
ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch, okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení a ak nie sú vyhlásené za chránené územia – ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne alebo ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany
viac
ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom krajinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany
viac
ak sú vyhlásené za chránený strom alebo ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke

Spoločenská hodnota

verzia výpočtu: 2.3
zo dňa ( 10.04.2016 )
Eur
Kopírovať
(bez indexov)
Eur
Kopírovať
(s indexami)